16/01/17

Riflessiones in contu de sa Cunferèntzia aberta de Nùgoro

Sàbadu 14 de ghennàrgiu 2017 amus partetzipadu nois puru a sa prima Cunferèntzia aberta de sa limba sarda aparitzada dae s'assòtziu culturale Acordu.
Un'eventu nou e originale chi at bidu gente de totu sa Sardigna atopende a Nùgoro in una die mala de ierru pro si sètzere a faeddare de limba sarda. Visionàrios? Forsis. Ma sa limba est unu de cussos argumentos chi dolent, e ispinghet sos chi l'istimant a fàghere finas carchi aconcada.
Sa die fiat fata a manera de b'àere momentos de riflessione in grupu (panel) e momentos de assemblea plenària. Sa cosa importante, a parre nostru, est istada de bìdere gente bènnida dae logos e realidades linguìsticas diversas chistionende in paghe e acordu pro agatare solutziones a sos problemas chi est vivende sa limba sarda a dies de oe. Amus faeddadu de polìtica linguìstica e de istandardizatzione, de sardu in iscola, de mèdios de comunicatzione e de àteros temas chi podent agiudare sa limba sarda a èssere a beru una limba moderna e normale in unu mundu chi càmbiat.
Ite riflessione nde bogamus? Riflessiones meda: chi finas su mundu de sa limba sarda (unu mundu brigantinu dae semper "per troppo amore") tenet bisòngiu de dialogare in paghe; chi sa gente tenet disìgiu de partetzipare a su cambiamentu; chi forsis semus istracos de èssere "sugetos passivos" sètzidos ascurtende su chi narant sos àteros. Chi, in definitiva, custa fòrmula laboratoriale de partetzipatzione dae bassu podet èssere a beru una manera de torrare vitalidade a sa limba.
Comente operadoras de Ufìtziu limba sarda nois amus comintzadu a praticare custa fòrmula in su 2007, in antis cun sas Duas dies pro sa limba de Montresta, poi cun sos laboratòrios de formatzione pro insegnantes (Didatichende) e pro animadores fatos in Iscanu e amus bidu chi dat semper frutos bonos.
In s'isetu de publicare sos documentos de sa Cunferèntzia, ponimus su cullegamentu a carchi artìculu chi faeddat de custa bella esperièntzia, chi isperamus de torrare a repìtere:
Pier Franco Devias

02/01/17

Una Cunferèntzia de Acordu pro sa limba sarda

S'Assòtziu culturale Acordu est aparitzende una Cunferèntzia aberta pro totu sos chi tenent in coro su benidore de sa limba sarda.
Sa Cunferèntzia s'at a fàghere in Nùgoro (Ex Me, Pratza Mameli) su 14 de ghennàrgiu 2017 e bi podet partetzipare siat gente chi si òcupat de limba sarda siat gente chi non tenet esperièntzia ma pensat de pòdere dare un'agiudu in custa chistione.
Sa punna est de agatare unu logu de mediatzione intro de positziones e ideas diferentes, pro pòdere fraigare unu logu de diàlogu profetosu pro sa Càusa comune.
S'at a traballare in grupos de istùdiu (panels) chi ant a analizare temas diferentes e b'at a àere finas momentos de traballu comune.
Pro s'iscrìere tocat de cumpilare su mòdulu online o cuntatare s'indiritzu email cunferentzia.aberta@gmail.com. Sa cuota de partetzipatzione est de 12 èuros.
Pro nd'ischire de prus bos podides cullegare a su situ o a sa pàgina Facebook de s'Assòtziu Acordu.

06/12/16

Cunvegnu in Aristanis su 10/12/2016

S'Assessoradu regionale a s'Istrutzione Pùblica organizat in Aristanis una die de istùdios pro faeddare de limba sarda.
S'atòbiu, intituladu "Polìticas linguìsticas e Comunidades locales" s'at a fàghere sàbadu 10/12/2016 in sa sala de su Cussìgiu de su Comune de Aristanis.
A mangianu (9,30-12,30) s'at a faeddare de sas fainas linguìsticas in Sardigna e de s'esperièntzia de àteras minorias e a sero (15,30-18,00) b'at a àere unu laboratòriu de didàtica curadu dae Sabrina Rasom (responsàbile de sos Servìtzios linguìsticos e culturales de sa minoria ladina).
Est previstu unu bufet pro totu sos partetzipantes, chi a sa fine de su cunvegnu ant a retzire un'atestadu de partetzipatzione.

03/11/16

"Ajò a iscola" - Su primu blog de materiale didàticu in sardu

Seis genitores e cherides pesare a fìgios bostros in sardu? O seis mastros e cherides fàghere didàtica in sardu? Pro bois est nàschidu "Ajò a iscola", su primu blog de materiale didàticu in sardu.
Collaborende dae paritzos annos cun mastros e genitores, difatis, amus iscumproadu chi no est fàtzile a agatare materiale didàticu, in su mare magnum de sa Rete.
Amus pensadu duncas de dare unu servìtziu agiuntivu ponende paris in unu blog siat su materiale aprontadu dae nois e dae sos collegas, siat su materiale online (chi est meda ma est malu a agatare). Su blog "Ajò a iscola" naschet cun custu iscopu, a manera chi b'apat unu situ de riferimentu ùnicu e fàtzile de consultare.
Chie est interessadu si podet cullegare incarchende su pulsante a manu destra de custu post.
Bos auguramus de l'impreare cun salude e de nde tènnere profetu mannu.

27/10/16

Cursos CUBAS 2016 pro chie cheret imparare a faeddare e iscrìere in sardu

Foto: http://www.rispostafacile.it/

Dae su mese de santandria torrant a comintzare sos cursos CUBAS (Cursu Bàsicu de Sardu) e CUELDA (Curs Ensenyants Llengua i Didàctica del Català de l'Alguer).
Custos cursos, fatos pro imparare sardu e catalanu finas a chie no los faeddat pro nudda, sunt organizados dae sa Regione e s'ant a fàghere in Aristanis, Casteddu, Nùgoro e Tàtari in sos meses de santandria-nadale.
Pro su sardu b'at a àere duos cursos in onni sede (unu pro printzipiantes assolutos e unu elementare pro chie giai lu faeddat).
Pro su catalanu b'at unu cursu de base e tres laboratòrios pro insegnantes.
Chie cheret partetzipare si podet iscrìere intro de su 02/11/2016 mandende una mail a s'indiritzu pi.cultura.sarda@regione.sardegna.it.
Totu sas informatziones e sos mòdulos de iscritzione los agatades culleghende·bos a su situ de sa Regione.
Pro partetzipare non si pagat nudda.

24/10/16

Su blog nou de Anthony Muroni

http://www.anthonymuroni.it/su/
Custu blog nou de Anthony Muroni (ex diretore de s'Unione Sarda) nos agradat.
Nos agradat ca non bi l'aiat naradu su dutore de si leare s'istrapatzu de bortare in sardu totu sos artìculos chi pùblicat in su blog suo. Nois chi iscriimus in sardu l'ischimus chi pro lu fàghere bi cheret traballu e passèntzia. E però l'at fatu su matessi, e a nois custa cosa nos agradat meda.
Intrade a lu lèghere: tratat de argumentos de polìtica e de atualidade, chi sunt sos chi Muroni at semper tratadu cando iscriiat in s'Unione Sarda, cun sèberos a bortas iscòmodos e cun una visione de su mundu chi no est sa sòlita chi tenent sos giornalistas pesados in apartamentu.
Ca issu no est pesadu in apartamentu ma peri sas carreras de sa bidda de Tresnuraghes,
Su link a su blog est http://www.anthonymuroni.it/su/.

Ite abarrat dae su cunfrontu de ideas fatu in Santa Cristina su 15/10/2016

Su 15 de santugaine in Santa Cristina de Paule s'est fata sa prima Assemblea de sa limba sarda (e de sas àteras limbas de Sardigna), unu momentu de cunfrontu intre assòtzios e militantes pro resonare de limba e bogare a campu istrategias pro su tempus chi at a bènnere.
Est istadu unu momentu de cunfrontu serenu, chi at bogadu a campu sa netzessidade de si cunfrontare, de traballare in paghe e de dare inditos craros a sa Regione e a sos entes pùblicos pro chi fatzant totu su chi est in podere issoro pro amparare sa limba sarda.
S'est faeddadu de s'importàntzia de tènnere una lege noa de polìtica linguìstica e de sa netzessidade de un'impignu personale de totus, e a sa fine s'assemblea at bogadu a campu unu documentu chi si podet lèghere incarchende inoghe.
Sa crònaca de sa die la podides lèghere in Sa Gazeta.
Sos cussideros finales los agatades in custu artìculu de Tempus Nostru.