01/07/14

Polìtica linguìstica: un'intervista a Roberto Deriu

Fotografia de Maurizio Sale
Sos chi traballamus in sa limba sarda ischimus cantu nos bisòngiat una lege ispetzìfica pro s'inserimentu de su sardu in sa vida de ogni die (amministratzione pùblica, iscola, universidade, mèdios massivos, etz.).
Eris Maurizio Sale at intervistadu a Roberto Deriu (Cussigeri regionale de su PD), e at fatu un'arresonu cun issu in argumentu de custa lege, chi pro su momentu no est prevìdida ca "sa dibata si nch'est tramudada dae s'àmbitu tècnicu a cussu polìticu"
Sa dificultade prus manna, narat Deriu, est chi cherende propònnere una lege pro custos argumentos s'arriscat chi nascant cuntierras de campanile. Est pro custu chi diat tocare a pònnere in òpera unu "Cunfrontu Tècnicu Mannu, chi agatet solutziones noas cunforma a cussas adotadas finas a como".
Deriu ponet in evidèntzia s'importàntzia chi at tentu sa creatzione de un'istandard gràficu pro iscrìere in sardu: "Est pro more de cussu issèberu, chi oe sa chistione linguìstica nch'est cròmpida a tema polìticu tzentrale!" narat, e evidèntziat chi in Regione "b'at atentzione meda subra sa chistione, ma non b'at disponibilidade de solutziones tècnicas chi potzant acuntentare sos disìgios de totus".
Tando, bidu chi sa situatzione est custa, nois isperamus chi su Cunfrontu Tècnicu ipotizadu dae Deriu no istentet a nàschere, pro isòrvere totu sos nodos chi sunt mantenende sa polìtica linguìstica presa ('legata') a una lòriga.
Tocat a nàrrere chi custa situatzione de impasse no la tenimus in Sardigna ebbia: in Friuli su Comitat 482 pro sos deretos linguìsticos at denuntziadu chi, si su Guvernu regionale non s'impignat in una rivolutzione culturale chi fatzat promotzione a sa limba, su Friuli arriscat de pèrdere finas s'autonomia.


Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.