15/06/15

Su contu de su rùspiu - Dae su libru "A piedi scalzi" de Tata Carboni

"Pro pesare unu pitzinnu bi cheret una bidda intrea", narat unu ditzu africanu, e custu essit bene a campu in su film "A piedi scalzi" de Tata Carboni, chi narat sos contos de una pitzinna de ses annos (sa mama de s'autora) in sa Bosa de sa segunda Gherra Mondiale.
Leadu dae su libru omònimu, su film mustrat sa vida de sa gente de Sa Costa de Bosa, sa parte prus pòbera de sa tzitade. Si bidet comente ogni pitzinnu fiat fìgiu de totus, e comente sa comunidade intrea vigilaiat subra de s'educatzione sua brighende·lu si faghiat a fìgiu malu e agiudende·lu si s'agataiat in perìgulu. Pesende·lu paris cun sa famìllia, comente amus naradu.
In su link chi sighit agatades su contu de sa borta chi tia Maria Càlmena (una bighina) aiat mandadu sa pitzinna a li fàghere unu cumandu, minetzende·la chi, si non si daiat còidu a torrare, li poniat su rùspiu ("Como deo ponzo su rùspiu e tue depes fàghere impresse a torrare poite si su rùspiu s'asciuttat primu chi tue torres, moris"). Unu mètodu unu pagu terrorìsticu, forsis, ma chi non faddiat mai.
Pro carchi informatzione in prus subra de libru e film leghe in suta:
Cullegati a sa pàgina Facebook de su film, chi cuntenet totu sas novas.

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.